آقای دکتر قاسم مصلحی

دکتر قاسم مصلحی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

آقای دکتر قاسم مصلحی

Dr. Ghasem Moslehi

استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قاسم مصلحی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی رشد فناوری

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Minimizing the Number of Tardy Jobs in the Single Machine Scheduling Problem under Bimodal Flexible and Periodic Availability Constraints (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 29، شماره: 1
2 بررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر روی اندازه ی دسته ی تولید با وجود دوباره کاری در یک مدل کنترل موجودی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 22، شماره: 2
3 حداقل کردن تعدادکارهای دارای دیرکرد در مسئله دو ماشین با ورود غیرهمزمان (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 23، شماره: 4
4 روش رتبه بندی مراکز رشد به وسیله نماگرهای ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 2، شماره: 8
5 طراحی قرارداد در زنجیره ی تامین سه سطحی، در شرایط عدم قطعیت اطلاعات (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 1
6 طراحی قراردادهای عمده فروشی و تسهیم سود در زنجیره ی تامین دو سطحی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 33، شماره: 1
7 مساله یکپارچه پذیرش سفارش و زمان بندی با ماشین های موازی متفاوت در سیستم ساخت بر اساس سفارش (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 26، شماره: 4
8 نظام ارزیابی توسعه ایده های نو به منظور استفاده در دوره های رشد مقدماتی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 3، شماره: 10
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A branch and bound algorithm to minimize the sum of maximum earliness and tardiness in single machine (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 Airline Crew pairing Problem:A New Column Generation Approach (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 An Iterated Greedy Algorithm for Solving the Blocking Flow Shop Scheduling Problem with Total Flow Time Criteria (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
4 آنالیز حساسیت NPV پروژه های سرمایه گذاری با استفاده از متامدل رگرسیونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
5 ارائه الگوریتمی برای تعیین اندازه دسته در مساله فلوشاپ بدون توقف یک گلوگاهی با هدف کمینه کردن زمان تولید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
6 ارائه الگوریتمی برای مسئله برش دوبعدی با تقاضا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
7 ارائه روشی در زمان بندی پرداخت با هدف توافق میان کارفرما و پیمانکار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 استفاده از روش نرخ بازگشت داخلی (IRR) برای ارزیابی پروژه های چند نرخی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت
9 الگورینم تقریبی جدید برای مسئله زمان بندی تک ماشین با تغییر ابزار و کارهای ویژه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 Finding Pareto-optima for Maximum Tardiness, Maximum Earliness, and Number of Tardy Jobs (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
11 Two-Sided Assembly Line Balancing with Considering the Relationships between the Tasks (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
12 بررسی اثر تورم و ارزش زمانی پول بر روی اندازه ی دسته ی تولید با وجود دوباره کاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
13 به کارگیری آلگوریتم جستجوی ممنوع در تخصیص بهینه تولیدات پراکنده و منابع توان راکتیو (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
14 بیشینه سازی NPV پیمانکار در مسائل زمان بندی پروژه با محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم جامعه مورچگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
15 بیشینه سازی سود در مسالهی پذیرش و زمان بندی سفارشات با جریمه ی دیر کرد وزنی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
16 بیشینه سازی مجموع سود در مساله پذیرش و زمان بندی سفارش های مشتریان با جریمه دیرکرد وزنی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
17 تعیین اندازه ی دسته ی تولید با در نظر گرفتن موجودی در جریان ساخت و ارزش زمانی پول (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت
18 تعیین محل و ظرفیت بهینه تسهیلات ارتباط دهنده با در نظرگرفتن ارزش زمانی پول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
19 تعیین محل و ظرفیت بهینه تسهیلات ارتباط دهنده با در نظرگرفتن ارزش زمانی پول (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
20 حضور واحدهای فناوری در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری، همسویی با جهانی شدن تحقیق و توسعه (مطالعه موردی: شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
21 حل مساله زمان بندی تک ماشینه با در نظرگرفتن جریمه های زود کرد و دیرکرد مرتبه دوم (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
22 روش تعیین زمان بندی پرداخت ها در پروژه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
23 رویکرد عصبی - فازی به حل مسائل چند هدفه در مدل یک ماشین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
24 زمان بندی استوارماشین های موازی یکسان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
25 زمان بندی تک ماشینه با فرض زمان پردازش وابسته به منبع و اثریادگیری و زمان آماده سازی وابسته به جایگاه (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
26 زمانبندی کارگاه گردشکاری دو ماشین، با هدف کمینه سازی مجموع وزندار جریمه های بیشینه زودکرد وبیشینه دیرکرد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
27 زمانبندی ماشین های موازی با در نظر گرفتن تعرفه متفاوت انرژی در بازه های زمانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع
28 کمینه سازی مجموع بیشینه های زودکرد و دیرکرد در مسائل دو ماشینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
29 کمینه سازی مجموع زمان های تکمیل درمساله زمان بندی تک ماشین با محدودیت دسترسی انعطاف پذیر دوره ای دوحالته (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
30 کمینه کردن تعداد کارهای دیرکرددار وزنی در مسئله تک ماشین با فرض زوال خطی تکه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
31 کمینهسازی مدت زمان در جریان کار در محیط تولید کارگاه در جریان جایگشتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
32 متدولوژی استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در رویکرد متامدلی به آنالیز حساسیت NPV (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
33 مدل ادغامی با تخفیف،فرآیند های تولید ناقص،خرابی و ارزش زمانی پول (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
34 مدل تولید - موجودی ادغامی با تخفیف مقداری، فرآیندهای تولید ناقص و خرابی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت خرید و تدارکات
35 مدل های ریاضی برای کمینه کردن تعداد جابجایی ها در انبار تختال در هنگام اجرای برنامه ی نورد گرم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
36 مدل یکپارچه موجودی و بازرسی اقلام وارده همراه با ارزش زمانی پول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
37 مسئله دو معیاره زمان بندی تک ماشین با رویکرد سیستم ایمنی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
38 مسئله زما نبندی جریان کارگاهی با درنظرگرفتن ارزش فعلی خالص جریان های نقدی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
39 یک الگوریتم ابتکاری برای مسأله زمانبندی پروژه با هدف حداکثرکردن NPV (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
40 یک مدل ترکیبی با هدف تولید و تخصیص بهینه محصولات به تسهیلات موجود با در نظر گرفتن ارزش زمانی پول (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع