آقای پروفسور آرکدی پوتیلو

پروفسور آرکدی پوتیلو پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه

آقای پروفسور آرکدی پوتیلو

Prof. Arcady Putilov

پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور آرکدی پوتیلو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهماهنامه بین المللی علوم محض و کاربردی
هیات تحریریهمجله علمی علوم دامی