خانم مینو همراز

مینو همراز کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی، تولید و تحقیقات مجتمع،  انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران

خانم مینو همراز

Minoo Hamraz

کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی، تولید و تحقیقات مجتمع، انستیتو پاستور ایران، کرج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مینو همراز در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پاتوفیزیولوژی مولکولی