آقای دکتر عباس اخوان سپاهی

دکتر عباس اخوان سپاهی دانشیار میکروبیولوژی  علوم و تحقیقات شعبه اسلامی  دانشگاه آزاد

آقای دکتر عباس اخوان سپاهی

Dr. Abbas Akhavan Sepahy

دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباس اخوان سپاهی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پاتوفیزیولوژی مولکولی