آقای دکتر امیر حسین دوایی مرکزی

دکتر امیر حسین دوایی مرکزی دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

آقای دکتر امیر حسین دوایی مرکزی

Dr. Amir Hossein Davaee Markazi

دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امیر حسین دوایی مرکزی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی رشد فناوری