آقای پروفسور راجو سینگ

پروفسور راجو سینگ مرکز ناتینگهام برای ژئومکانیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ناتینگهام، انگلستان

آقای پروفسور راجو سینگ

Prof. R.N Singh

مرکز ناتینگهام برای ژئومکانیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه ناتینگهام، انگلستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور راجو سینگ در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستار علمیمجله معدن و محیط زیست