آقای پروفسور ای بافی

پروفسور ای بافی مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا

آقای پروفسور ای بافی

Prof. E Baafi

مدیر مطالعات، مهندسی معدن، دانشکده عمران، مهندسی معدن و محیط زیست، دانشگاه ولونگونگ، ولونگونگ، استرالیا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور ای بافی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله معدن و محیط زیست