آقای مهندس نصراله جهانگرد

مهندس نصراله جهانگرد عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

آقای مهندس نصراله جهانگرد

Nasrolah Jahangard

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات مخابرات ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس نصراله جهانگرد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تخصصی رشد فناوری

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس نصراله جهانگرد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین کنفرانس بین المللی وب پژوهی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران فروردین 1394