آقای پروفسور سیدعلی استوار

پروفسور سیدعلی استوار دانشگاه شاهرود

آقای پروفسور سیدعلی استوار

Prof. Seyyed Ali Ostovar

دانشگاه شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور سیدعلی استوار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارمجله معدن و محیط زیست