خانم مریم ورپشتی

مریم ورپشتی کارشناس ارشد میکروبیولوژی

خانم مریم ورپشتی

Maryam Varposhti

کارشناس ارشد میکروبیولوژی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مریم ورپشتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدير اداريفصلنامه پاتوفیزیولوژی مولکولی