آقای مهندس امین سیدشریفی

مهندس امین سیدشریفی

آقای مهندس امین سیدشریفی

Amin Seyedsharifi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس امین سیدشریفی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس کنفرانس ملی معماری و شهرسازی پایدار با رویکرد انسان و محیط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی، اردبیل اردیبهشت 1394
دبیر اجرایی اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی موسسه حیات پاک اتیه ساز و موسسه بهار زبان آموزان، اردبیل اردیبهشت 1395