خانم شیرین گیلگی

شیرین گیلگی

خانم شیرین گیلگی

shirin Gilaki

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم شیرین گیلگی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه سیستم‌های اطلاعاتی و مخابرات