آقای پروفسور سانگ این اوه

پروفسور سانگ این اوه دکتری در علوم زیست محیطی و مهندسی ، موسسه گوانگ جو علم و صنعت

آقای پروفسور سانگ این اوه

Prof. Sang Eun Oh

دکتری در علوم زیست محیطی و مهندسی ، موسسه گوانگ جو علم و صنعت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.