آقای دکتر مجید حاجی بابایی

دکتر مجید حاجی بابایی ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

آقای دکتر مجید حاجی بابایی

Dr. Majid Hajibabaii

ستادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید حاجی بابایی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه مطالعات تاریخی جنگ

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجید حاجی بابایی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مدیر همایش اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی اتاق فکر دانشگاهیان استان مرکزی - دانشگاه اراک، اراک خرداد 1394