آقای مهندس اسماعیل پیش بین

مهندس اسماعیل پیش بین

آقای مهندس اسماعیل پیش بین

Esmaeil Pishbin

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس اسماعیل پیش بین در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول امور نمایشگاه ها، کارگاه ها و بازآموزی بیست و دومین کنفرانس مهندسی زیست پزشکی ایران سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و انجمن مهندسی پزشکی ایران، تهران آذر 1394