آقای پروفسور آرکادی پوتیلاو

پروفسور آرکادی پوتیلاو پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه

آقای پروفسور آرکادی پوتیلاو

Prof. Arcady Putilov

پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور آرکادی پوتیلاو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی جانورشناسی
هیات تحریریهمجله علمی علوم بیولوژیکی