آقای دکتر حمزه سارویی

دکتر حمزه سارویی هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آقای دکتر حمزه سارویی

Dr. Hamzeh Saroii

هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمزه سارویی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی شرکت پندار اندیش رهپو، دبی خرداد 1394