آقای دکتر ریچارد پالمر

دکتر ریچارد پالمر

آقای دکتر ریچارد پالمر

Dr. Richard Palmer

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ریچارد پالمر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش های فلسفی