آقای دکتر علیرضا انصاری چهارسوقی

دکتر علیرضا انصاری چهارسوقی

آقای دکتر علیرضا انصاری چهارسوقی

Dr. Alireza Ansari Chaharsoghi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا انصاری چهارسوقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولراهبرد امین (اقتصادی)
مدیر مسئولشهر هوشمند
مدیر مسئولفصلنامه چشم انداز امین