آقای مهندس کیوان آزادیخواه

مهندس کیوان آزادیخواه

آقای مهندس کیوان آزادیخواه

Keivan Azadikhah

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس کیوان آزادیخواه در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
فناوری اطلاعات اولین کنفرانس بین المللی آموزش، یادگیری، اشتغال و توسعه ی پایدار انجمن مدیریت آموزشی ایران و شعبه ایلام، تهران شهریور 1394