آقای مهندس سید حسین میر شفیع

مهندس سید حسین میر شفیع

آقای مهندس سید حسین میر شفیع

Seyedhosein Mirshafii

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس سید حسین میر شفیع در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
هیت رئیسه کنفرانس نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، تهران مهر 1394