آقای دکتر محمد حسین باقری افشردی

دکتر محمد حسین باقری افشردی دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی

آقای دکتر محمد حسین باقری افشردی

Dr. Mohamad Hossein Bahjeri Afshordi

دانشیار - دانشگاه عالی دفاع ملّی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد حسین باقری افشردی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)