آقای سعید صالح نیاصومعه سرائی

سعید صالح نیاصومعه سرائی

آقای سعید صالح نیاصومعه سرائی

Saeeid Salehnia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سعید صالح نیاصومعه سرائی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دومین کنفرانس دانشجویی شیمی ایران دانشگاه گیلان - انجمن شیمی ایران، گیلان - رشت مهر 1394