آقای دکتر علی امروز نژاد

دکتر علی امروز نژاد Department of Applied Mathematics, Aston University

آقای دکتر علی امروز نژاد

Dr. Ali Emrouznejad

Department of Applied Mathematics, Aston University

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی امروز نژاد در مجلات و ژورنالها