آقای دکتر نوراله معلمی

دکتر نوراله معلمی استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر نوراله معلمی

Dr. Norolah Moalemi

استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نوراله معلمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علوم و فنون باغبانی ایران

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نوراله معلمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نهمین کنگره علوم باغبانی ایران انجمن علوم باغبانی ایران و دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز بهمن 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفی روغن دو رقم زیتون طارم و دزفولی در شرایط اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 4
2 بررسی اثر پاشش کایولین بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم زرد در شرایط اقلیمی شهرستان فسا (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
3 بررسی تأثیر محلول پاشی عنصر روی بر رشد و عملکرد گیاه توت فرنگی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 3
4 تأثیر کاربرد برگی کائولین بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه چهار رقم زیتون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 2
5 تأثیر محلول پاشی اوره و سولفات روی بر میزان ذخیره و انتقال عناصر نیتروژن و روی در برگ و میوه ی انار رقم رباب نی ریز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش شوری بر جوانه زنی گل پروانش (Catharanthus roseus Don) ارقام "روزئا" و "آلبا" (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
2 اثرات تیمار اسید سولفوریک و آب گرم بر شاخصهای جوانه زنی بذور تمر هندی و آکاسیا (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 افزایش عمر گلجایی گلایول با استفاده از محلول های نگهدارنده (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 بررسی اثر محلول پاشی سولفات روی و اسید بوریک بر تغییرات قند های محلول و درصد روغن سه رقم زیتون در طی دوره ی رسیدگی میوه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 بررسی اثرات ضدتعرقی کائولین بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی چهار رقم زیتون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی ارقام زیتون Olea europaea L به کاربرد برگی سولفات پتاسیم در شرایط آب و هوایی اهواز (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 بررسی تاثیر متیل جاسمونات، گرمادهی متناوب و کلرید کلسیم بر کیفیت و انبارمانی سرد میوه انار رقم گاودماغ کوهدشت (دریافت مقاله) همایش ملی انار
8 بررسی تاثیر محلول پاشی کائولین بر روی مقادیر روغن میوه و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی زیتون در دو اکوتیپT2وT7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
9 بررسی تاثیر هیدروژلهای سوپرجاذب آب بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی گیاه زیتون تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 بررسی تأثیر محلول پاشی عنصر روی بر عملکرد و کیفیت توت فرنگی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
11 بررسی خصوصیات کمی حبه انگور در پاسخ به تیمارهای دورمکس و روغن ولک (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12 بررسی دو شیوه متفاوت کاربرد هورمونهای اکسین بر ریشه زایی قلمه های دارایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
13 تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات رشدی دو رقم زیتون زرد روغنی و محلی باغملک (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 تاثیر محلول پاشی کائولین بر روی مقادیر آنتوسیانین میوه زیتون در دو اکوتیپ T2وT7 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
15 تاثیر نیتروژن و روی بر صدمات آفتاب سوختگی و ترک خوردگی میوه انار رقم رباب نیریز (دریافت مقاله) همایش ملی انار
16 تأثیر برهمکنش پلی آمین پوترسین و پرتو UV-C بر کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم سلوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
17 تأثیر پلیآمینهای پوترسین و اسپرمیدین بر کیفیت پس از برداشت میوه توتفرنگی رقم سلوا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 کاربرد نانوذرات آناتاز بر روی برخی خصوصیات توت فرنگی رقم پاروس در شرایط کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
19 مطالعه میکروسکوپی دانه گرده و تعیین میزان قوه نامیه دانه گرده چهار رقم زیتون (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران