آقای دکتر اسماعیل چمنی

دکتر اسماعیل چمنی

آقای دکتر اسماعیل چمنی

Dr. Esmail Chamani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر اسماعیل چمنی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل مرداد 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی لاله واژگون Fritillaria imperialis L. (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 3
2 بررسی اثر نانوسیلور، اسید سالیسیلیک، اسید هومیک و تیوسولفات نقره بر خواص فیزیکوشیمیایی گل بریده نرگس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 3
3 بررسی امکان بهبود ماندگاری گل بریده رز رقم رد اولد با استفاده از برخی تیمارهای ارگانیکی و تیوسولفات نقره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 1
4 بهینه سازی کالوس زایی و باززایی دو توده بومی گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum– graecum) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 1
5 تاثیر تیمار کوتاه مد (پالسی) هومیک اسید، تیوسولفات نقره، ساکارز و بنزیل آدنین بر عمر گلدانی گل بریده میخک رقم Tempo (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 3
6 تأثیر تیمار کوتاه مدت (پالسی ) هینوکیتیول ، هومیک اسید، ساکارز و تیوسولفات نقره بر عمر گلجایی گل بریدنی سوسن رقم Yelloween (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 42، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تیمول بر آلودگی باکتریایی Pectobacterium sp در کشت بافت گل لاله واژگون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
2 اثرنانوکلات آهن برشاخصهای رشددورقم گل پتوس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
3 ارزیابی تنوع صفات زغال اخته های منطقه ی ارسباران با استفاده از تحلیل عاملی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
4 ارزیابی کیفی تناسب اراضی بخشی از منطقه خدافرین آذربایجان شرقی برای محصولات گندم آبی و پنبه آبی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
5 القای ریشه های مویین تراریخته در گیاه شنبلیله (Trigonella foenum– graecum L.) به کمک Agrobacterium rhizogenes (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
6 بررسی اثر اسید هیومیک بر شاخص های رشدی گل شاخه بریده رز در شرایط کشت بدون خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
7 بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریشه زایی گل محمدی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
8 بررسی اثر تیوسولفات نقره، اسید سالیسیلیک، اسید هیومیک و نانوسیلور بر خواص فیزیکوشیمیایی گل نرگس (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
9 بررسی اثرات عصاره های برخی گیاهان دارویی بر عمر پس از برداشت گل بریده رز (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 بررسی اثرتنظیم کننده های رشدوغلظت ساکارز برمحتوی فنل کل و کلروفیل گیاه مغربی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
11 بررسی القای ریشه های مویین درگیاه کاسنی (.Cichorium intybus L) با استفاده از Agrobacterium rhizogenes (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
12 بررسی امکان استفاده ازاسیدهیومیک درجهت بهبود شاخصهای رشدی گل بریده شب بوی بنفش رقم Hanza (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
13 بررسی باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی کاسنی Cichorium intybus (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
14 بررسی تاثیر عوامل نیتروژنی و هورمونی بر کالوس زایی رزماری (Rosmarinus officinalis) تحت شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
15 بررسی تاثیر غلظت های مختلف هورمون BAP و IBA بر روی ریزنمونه هیپوکوتیل در گیاه خرفه (Portulaca oleracea) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
16 بررسی تاثیر کاربرد ورمی کمپوست بر خصوصیات رویشی و گلدهی گل اطلسی رقم DreamNeon Rose’ (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 بررسی تاثیر نانوسیلور، هینوکیتیول و تیوسولفات نقره بر عمر پس از برداشت گل بریده لیزیانتوس سفید با لبه بنفش (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 بررسی تاثیرخراش شدهی مکانیکی وشیمیایی برجوانه زنی بذرزنبق مردابی Iris pseudacorus درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
19 بررسی تأثیر اختلاط پسمانده کمپوست قارچ و ورمیکمپوست بر خصوصیات رشد و گلدهی گل شاخه بریده داوودی .(Dendranthema grandiflora) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 بررسی تأثیر اسید سالیسیلیک بر روی شاخص های رشدی گیاه زینتی دارویی پروانش (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
21 بررسی تأثیر اسید هیومیک بر باززایی و ریشه زایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebiourii Bioss) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی مباحث نوین در علوم باغبانی
22 بررسی تأثیر تنظیم کننده های رشدگیاهی بر کالوسزایی سوسن چلچراغ (Lilium ledebeourii Boiss) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 بررسی تأثیر نانو ذرات آهن بر شاخص های رشدی گیاه زینتی دارویی پروانش (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
24 بررسی تأثیر نسبت های مختلف مواد آلی بر رشد و گلدهی همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
25 بررسی ترکیبات گیاهی در رفع آلودگی قارچ Alternaria sp از محیط کشت گل لاله واژگون (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
26 بررسی جنین زایی گل سوسن چلچراغ با استفاده از کشت بساک و مادگی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
27 بررسی عوامل مختلف برقابلیت زنده مانی پروتوپلاست سوسن چلچراغLilium ledebeourii Bioss ) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
28 بررسی میزان تولیدکالوس بااستفاده ازتکنیک کشت tTCLو lTCL درگل سوسن چلچراغ (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
29 بررسی واکنش گل بریده شب بوی بنفش رقم Hanza نسبت به اسیدهیومیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
30 بررسی وضعیت بکارگیری تجارت الکترونیکی درصنایع وابسته به بخش کشاورزی مطالعه موردی: استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
31 بهینه سازی القا و شرایط کشت ریشه های مویین در گیاه کاسنی (.Cichorium intybus L در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
32 تاثیر پوترسین در کاهش اثرات تنش خشکی در کشت درون شیشه ای بببونه (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 تاثیر تنظیم کننده های رشد NAA و BA بر باززایی ور یشه زایی درون شیشه ای گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
34 تاثیر تیمارهای مختلف سترون سازی برحذف آلودگی میکروبی و رشد درون شیشه ای جوانه های فندق (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
35 تاثیر سطوح مختلف سلولاز، پکتیناز و مدت زمان تیمار آنزیمی بر جداسازی پروتوپلاست سوسن چلچراغ Lilium ledebeourii Bioss (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
36 تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر خصوصیات رویشی گل کوکب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن‌های علمی دانشجویی رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی
37 تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک و اسپرمیدین روی صفات رشدی بابونه در کشت درون شیشه ای تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
38 تأثیر پیوند و پسماند کمپوست قارچ بر روی برخی از شاخصهای رویشی گوجهفرنگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
39 تأثیر درصدهای مختلف پسماند کمپوست قارچ بر برخی از شاخصهای رویشی گوجه فرنگی رقم سیندا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
40 تأثیر راکسید هیدروژن و اسید آسکوربیک بر خواص فیزیک و شیمیایی گل شاخه بریده مریم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
41 تأثیر غلظت های مختلف نیتروکسین بر شاخص های رشدی گیاه زینتی دارویی پروانش (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
42 تأثیر غلظتهای مختلف هورمون BAP بر رشد جوانه انتهایی و جانبی رقم فرتیل فندق در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
43 تأثیر غلظتهای مختلف هورمونهای BAP و IBA بر رشد درونشیشهای رقم داویانا فندق (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
44 تأثیر نانو ذرات آهن و اسیدهیومیک بر شاخص های کیفی و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده رز در شرایط کشت بدون خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
45 تأثیر نانوذرات نقره و اسید هیومیک بر عمر پس از برداشت گل بریده سه رقم آلسترومریا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 تأثیر نانوسیلور بر عمر گلجایی گل بریده لیزیانتوس لبه بنفش (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 تأثیر نسبتهای مختلف پسمانده کمپوست قارچ و ورمیکمپوست بر عمر پس از برداشت گل شاخه بریده داوودی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
48 تأثیر نفتالین استیک اسید، تیدیازورون، ساکارز و ریزنمونه های فلسی بر تولید پیازچه های گل نرگس در محیط کشت MS در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
49 تعیین اندازه بهینه و اقتصادی باغات سیب در شهرستان مشکین شهر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
50 تولیدپیازچه های درون شیشه ای گل سوسن چلچراغ به روش کشت لایه نازک سلولی عرضی tTCLوطولی ITCL (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
51 کاربرد مواد ارگانیک و طبیعی در افزایش طول عمر گل بریده رز رقم رد اولد (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
52 مطالعه اثرات نانوسلور و اس - کاروون بر عمر گلجایی گل شاخه بریده مریم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
53 مطالعه ویژگیهای فنولوژیکی برخی ژنوتیپ های شاخص گردوی ایرانیJuglans regia L. درجنوب شهرستان خلخال استان اردیبل (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
54 مقایسه روی کاربرداسیدهیومیک دررشدوگلدهی گل شب بو رقم HANZA (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
55 مقایسه ی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر کالوس زایی و باززایی و تعداد برگ ریزنمونه های لاله واژگون ساقه ی گل دهنده و برگ (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
56 مقایسه ی اثر تیمارهای کلشی سین و اریزالین بر درصد زنده مانی کالوس و پیاهای لاله واژگون imperialis fritillaria (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
57 واکنش سوسن چلچراغBioss Lilium ledebourii به ترکیبات هورمونی در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
58 واکنش گل پروانش به تیمار اسید جیبرلیک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
59 واکنش گل شاخه بریده داوودی (Dendranthema grandiflora) به ورمی کمپوست و پسمانده کمپوست قارچ (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران