آقای هاشم جلیلی صفریان

هاشم جلیلی صفریان

آقای هاشم جلیلی صفریان

Hashem Jalilisafarian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای هاشم جلیلی صفریان در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس همایش ملی نقش خراسان درشکوفایی هنر اسلامی موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد آبان 1394