آقای دکتر رئوف سید شریفی

دکتر رئوف سید شریفی

آقای دکتر رئوف سید شریفی

Dr. Raouf Seyedsharifi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رئوف سید شریفی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل مرداد 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر آللوپاتیک عصاره آبی اندام های مختلف سلمه تره (Chenopodium album L.) روی جوانه زنی و رشد گیاهچه چغندر قند (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
2 اثر اسید سالیسیلیک بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت برگ آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
3 اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه و روند رشد در ارقام نخود (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
4 اثر تراکم بوته، رایزوبیوم و عناصر کم نیاز بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
5 اثر تراکم گیاهی بر عملکرد و برخی از شاخص های رشد در ارقام گندم دیم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
6 اثر سطوح مختلف کود نیتروژن برکارایی مصرف کود و بیوماس تولیدی ارقام ذرت در اردبیل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
7 اثر شوری بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سه رقم لوبیا چیتی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
8 اثر عوامل مادری (اندازه بذر و تغذیه) بر جوانه زنی بذر کدوی دارویی (Cucurbitapepo L ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
9 اثر متقابل گوگرد و پیش تیمار بذر در پایداری غشای سلولی سویا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
10 ارزیابی اثر کمبود آب و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد در نخود (Cicer arietinum L.) رقم کاکا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
11 ارزیابی تحمل به خشکی و رابطه آن با عملکرد دانه ارقام گندم نان در دو شرایط دیم و آبیاری در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
12 ارزیابی عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سویا در تراکم های مختلف بوته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
13 ارزیابی عملکرد، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام جو در تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
14 بررسی اثر تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر انتقال مجدد ماده خشک در ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
15 بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی ارقام مختلف گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
16 بررسی اثر تیمار بذر با باکتری های ریزوبیومی و محرک رشدی (PGPR) بر عملکرد سویا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
17 بررسی اثر محلول پاشی با نیتروژن همراه با تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
18 بررسی اثرات تراکم بوته و سطوح کود نیتروژن بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
19 بررسی پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد و زمان محلول پاشی کود نیتروژنه بر سرعت و دوره پرشدن دانه در تریتیکاله (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
20 بررسی پیش تیمار بذر با باکتری های محرک رشد و زمان محلول پاشی کود نیتروژنه برسهم فرایند انتقال ماده خشک تریتیکاله (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
21 بررسی تاثیر بیوپرایمینگ بذر با باکتری های محرک رشد گیاهی و محلول پاشی با نیتروژن بر خصوصیات مرفوفیزیولوژیک جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
22 بررسی تغییرات مقادیر سدیم و پتاسیم بذور عدس تحت تاثیر سطوح مختلف و مدت زمان اعمال تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
23 بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام سورگوم علوفه ای متأثر از سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
24 بررسی عملکرد و کارایی مصرف کود ارقام کلزا در سطوح مختلف کود گوگرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تاکید بر تنش های غیرزیستی
25 بررسی عملکرد و کارایی مصرف کود نیتروژن در ارقام ذرت متاثر از سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
26 تاثیر بیوپرایمینگ بذر با PGPR بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام جو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
27 تاثیر پرایمینگ بذر با باکتری های افزاینده رشد PGPR و مقادیر نیتروژن بر سرعت پر شدن دانه و بهینه سازی مصرف کود در جو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
28 تاثیر پلی آمین های اسپرمیدین و پوترسین تحت تنش شوری روی برخی از صفات مورفولوژیکی لوبیا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
29 تاثیر پلی آمین های اسپرمیدین و پوترسین روی درصد و سرعت جوانه زنی لوبیا (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
30 تاثیر پیش تیمار با باکتری های محرک رشد گیاهی (PGPR) بر برخی از صفتهای مورفولوژیکی گیاه ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
31 تاثیر تلفیق محلول پاشی با نیتروژن و باکتری های PGPR بر عملکرد بیولوژیک و صفات مرفولوژیک در جو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
32 تاثیر تنظیم کننده رشد سایکوسل بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط شوری خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
33 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بر تجمع ماده خشک ارقام آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
34 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر روند انباشت ماده خشک و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
35 تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد دانه، سرعت و دوره موثر پر شدن دانه ارقام آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
36 تاثیر شوری خاک و سایکوسل بر عملکرد و مقادیر سدیم و پتاسیم اندام هوایی و ریشه گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
37 تاثیر علف کش پایردیت بر روی علف های هرز نخود (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
38 تاثیر مقادیر نیتروزن و کاربرد تلفیقی قارچ میکوریز و باکتریهای محرک رشد بر عملکرد و کارایی مصرف کود در برنج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
39 تاثیر نانواکسید روی بر عملکرد و طول دوره پر شدن دانه گندم در شرایط کمبود اب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
40 تاثیر یونیکونازول و تلقیح بذر با کود های زیستی روی برخی از اجزائ عملکرد گندم در شرایط محدودیت آبی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
41 تاثیر یونیکونازول و تلقیح بذر با کودهای زیستی روی برخی از صفات مورفولوژی گیاه گندم تحت شرایط محدودیت آبی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
42 تأثیر تلقیح بذر با باکتریهای PGPRبر کارایی مصرفکود در جو در سطوح مختلف محلول پاشی با نیتروژن (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
43 تأثیر تنظیم کننده رشد سایکوسل بر عملکرد مطالب دوره پر شدن دانه گندم تحت شرایط شوری خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
44 تأثیر مقدار زمان مصرف نیتروژن بر شاخص های رشد و کارایی مصرف کود در جو (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
45 رشد و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح بذر با باکتری های محرک رشد گیاه در سطوح مختلف کود نیتروژن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
46 کاربرد مدل الیس و پاتیا فیلهو در براورد سرعت و دوره موثر پرشدن دانه ارقام ذرت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
47 کاربرد مدل الیس و پاتیافیلهو در برآورد سرعت و دوره موثر پر شدن دانه آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
48 کاربرد مقادیر نیتروژن و تنظیم کننده رشد سایکوسل بر محتوای کلروفیل و عملکرد کوانتومی فتوسیستم II گندم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
49 مطالعه تغییرات اندازه و رنگ بذور عدس طی جوانه زنی تحت تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
50 مقایسه توان ذخیره سازی و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی و سهم آنها در عملکرد دانه ارقام جو متاثر از تراکم های مختلف بوته (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات