آقای دکتر مهدی حسن پور

دکتر مهدی حسن پور

آقای دکتر مهدی حسن پور

Dr. Mehdi Hasanpoor

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهدی حسن پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل مرداد 1393

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برآورد جذب روزانه و پتانسیل خطر کروم، سرب و کادمیوم در مصرف کنندگان کپور معمولی و سوف معمولی در خلیج گرگان (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 16، شماره: 49
2 بررسی ضایعات ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک ریه در گوسفندان کشتار شده شهرستان بابل (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 3
3 پارامترهای زیستی و جدول زندگی بالتوری سبز، (Chrysoperla carnea Neu., Chrysopidae) در تغذیه از طعمه های مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 1
4 ترجیح و کارایی سن شکارگر Orius niger Wolff بر هفت ژنوتیپ سیب زمینی آلوده به Thrips tabaci Lindeman (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 4، شماره: 2
5 دموگرافی شب پره پوست خوار میوه پسته Arimania komaroffi (Lepidoptera: Pyralidae) روی سه رقم پسته در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 2
6 مطالعه ی برخی ویژگی های رفتاری پشه ی شکارگر Aphidoletes aphidimyza Rondani روی شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 7، شماره: 1
7 مقایسه آماره های جدول زندگی بید گوجه فرنگی Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae) روی پنج رقم گوجه فرنگی اهلی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 1
8 مقایسه ی شاخص های تغذیه ای کرم برگخوار چغندر Spodoptera exigua Lepidoptera Noctuidae روی 10 هیبرید تجاری ذرت (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 44، شماره: 1
9 میزان سلنیوم و وانادیوم در ماهی های کیلکای معمولی و آلوزا در سواحل جنوبی دریای مازندران و ارزیابی خطر مصرف غذایی ناشی از آن (دریافت مقاله) مجله علوم پزشکی زانکو دوره: 15، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر دما روی پارامترهای رشد جمعیت پایدار بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens در تغذیه از شته ی جالیز Aphis gossypii (Gloverروی گیاه خیار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
2 اثر دما روی واکنش تابعی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephens) در تغذیه از شته ی جالیزgossypii (Glover) Aphis روی گیاه خیار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
3 اثر گیاه میزبان بر زیست شناسی شته برگ یولاف Rhopalosiphum padi L. در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
4 اثر گیاهان میزبان شته سبز گندم (Hemi.: Aphididae) Sitobionavenae روی زیستشناسی کفشدوزک شکارگر (Col.: Coccinellidae) (Goeze) Hippodamiavariegata (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
5 اثرنسبتهای مختلف ورمی کمپوست به خاک روی برخی پارامترهای تولیدمثلی شته ی جالیز، Glover Aphisgossypii روی گیاه خیار (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
6 ارزیابی ریسک غذایی فلزات کادمیوم، کروم و سرب ناشی از مصرف ماهی شیر ماهی رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 ارزیابی ریسک غذایی فلزات کروم و سرب ناشی از مصرف ماهی کلمه تالاب بین المللی میانکاله (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
8 بررسی اجمالی مکانهای دفن پسماند شهرستان چالوس،بر اساسروشاولکنو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
9 بررسی برخی پارامتر های چرخه زندگی کنهTetranycopsis horridus (Canesterini & Fanzago) (Acari: Tetranychidae) در سه دمای 15، 20 و 25 درجه سانتیگراد در شرایط آزمایشگاهی. (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
10 بررسی تاثیر جاذب پیرولوزیت در حذف پارامتر آهن از آبهای زیرزمینی (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
11 بررسی تاثیر ورمیکمپوست بر رشد و صفات مورفولوژیک باقلا (Vicia faba L.) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
12 بررسی حساسیت مراحل نابالغ بالتوری سبز Chrysoperla carnea به حشره کش حایل دینوتئفوران و تیامتوکسام در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
13 بررسی دانش بومی، کاشت، فرآوری و اهمیت اقتصادی خرما در شهرستان طبس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
14 بررسی راهکارهای ی برای تلفیق آب های سطحی و زیرزمینی در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
15 بررسی رفتارجفتگیری و تاثیر چند رژیم غذایی مصنوعی بر آماره های تولیدمثلی بالتوری سبز ، carnea Chrysoperla (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
16 بررسی مقایسه ای حذف نیتروژن و فسفات از پساب خروجی تصفیه خانه بابل توسط دو گیاه تیفا لاتیفولیا و نی استرالیایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 پارامترهای رشد جمعیت پایدار شته ی جالیز، Aphis gossypii Glover پرورش یافته روی بوته های خیار تیمار شده با نسبت های مختلف ورمی کمپوست:خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
18 پایدارسازی جانبی بهینه خودرو با استفاده از کنترلر چندمتغیره مدلغزشی مرتبه 2 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
19 تاثیر ورمی کمپوست روی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک Hippodamia variegataشکارگر شته جالیز Aphis gossypii Glover (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
20 تاثیر ورمی کمپوست روی ویژگی های تولیدمثل و طول عمر کفشدوزک Hippodamia variegataروی شته جالیز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
21 تخمین جذب و ارزیابی ریسک غذایی فلزات نیکل و کادمیوم ناشی از مصرف ماهی کلمه دریای خزر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
22 تعیین میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم) در بافت عضله و کبد شیر ماهی رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
23 تعیین میزان تجمع فلزات سنگین (سرب، کادمیوم، کروم) در بافت عضله و کبد قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
24 تعیین میزان فلزات سنگین در اندامهای اردک سرسبز (Anas platyrhynchos) و ارزیابی ریسک غذایی ناشی از مصرف آن در سواحل جنوب شرقی دریای خزر (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان
25 تنوع گونهای شکارگرهای تریپس گندم روی چند رقم گندم در منطقه اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
26 حذف تکمیلی BOD5 و COD از پساب خروجی تصفیه خانه بابل در وتلندهای گیاهان تیفا لاتیفولیا و نی استرالیایی (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
27 در تغذیه از شته ی جالیز (Chrysoperla carnea (Stephens پارامترهای تولیدمثلی بالتوری سبزAphis gossypii (Glover) (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
28 روی برخی خصوصیات زیستی (Hemi. Aphididae) Brevicoryne brassicae اثر گیاهان میزبان شته مومی کلم (Col. Coccinellidae Hippodamia variegata شکارگر کفشدوزک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
29 روی گیاه خیار پرورش یافته در نسبت های Aphis gossypii Glover برخی پارامترهای زیستی شته ی جالیز، مختلف ورمی کمپوست به خاک (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
30 رهگیری هدف دارای مانور در رادارهای مونواستاتیک با استفاده از تبدیل مختصات بدون بایاس (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
31 زیست شناسی بالتوری سبز، Chrysoperla carnea در تغذیه حشرات کامل روی چند رژیم غذایی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
32 زیست شناسی کفشدوزک شکارگر(Col. : Coccinellidae )Hippodamiavariegata (Goeze) با تغییر ازشته مومی کلم (Hemi. : Aphididae Brevicorynebrassicae (Linnaeus)روی کلزا و کلم برگ قرمز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
33 سنجش میزان تجمع فلزات(کادمیوم،کروم،سرب) در بافت های شیرماهی رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
34 سنجش میزان تجمع فلزات(کادمیوم،کروم،سرب) در بافت های ماهی قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست طبیعی
35 غلظت جیوه در بافت خوراکی ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) تالاب بین المللی میانکاله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
36 فلزات در بافت عضله کیلکای معمولی خزر و ارزیابی ریسک غذایی ناشی از مصرف آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
37 کنترل تطبیقی مدل- مرجع یک هلیکوپتر آزمایشگاهی به کمک نظریه پایداری لیاپانوف (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
38 معرفی یک راهبرد جدید درپیش بینی سریهای زمانی آشوبی براساس معادلات مرکزجرم بازگشتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر
39 مقاوهت رقمهای مختلف گندم نسبت به تریپس گندم، Haplothrips tritici ، تحت شرایط مزرعهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
40 مقایسه دوره رشد قبل از بلوغ کفشدوزک (Col.: Coccinellidae) Hippodamiavariegata با تغذیه از شته (Hemi.:Aphididae) Sitobionavenae روی دو گیاه گندم و جو در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
41 مقایسه میانگین غلظت سرب دربافت های شیرماهی و قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
42 مقایسه میانگین غلظت کروم در بافت های کبد،کلیه و ماهیچه شیر ماهی و قزل آلای رنگین کمان رودخانه شارک قوچان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
43 مقایسه ی پارامترهای جدول زندگی بالتوری سبز Chrysoperla carnea ، (Stephens) در تغذیه ی حشرات کامل روی چند رژیم غذایی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
44 نرخ شکارگری بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) در تغذیه از شته ی جالیز Aphis gossypii (Glover در سه دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک
45 نقش شرکت های تعاونی در توسعه و تقویت کارهای بزرگ اقتصادی در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه
46 نقش معلم و برنامه ریزی درسی در رشد و تعالی فرهنگ اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
47 نگاهی بر کاربردهای درخت نارنج در طب محلی و رژیم غذایی مردم ایران (با تاکید بر دانش بومی، کاشت، فرآوری و اهمیت اقتصادی آن در شهرستان طبس) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه