آقای دکتر محمود جوانی پور

دکتر محمود جوانی پور

آقای دکتر محمود جوانی پور

Dr. Mahmoud Javanipour

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمود جوانی پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی دومین همایش ملی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت موسسه آموزشی پژوهشی هزاره سوم، قم مرداد 1394