آقای پروفسور حسن دانایی فرد

پروفسور حسن دانایی فرد هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

آقای پروفسور حسن دانایی فرد

Prof. Hasan Danaiifar

هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور حسن دانایی فرد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور حسن دانایی فرد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس ، دی 1348

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتقای پژوهش های تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدارنگاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 17، شماره: 61
2 ارتقای ظرفیت گردشگری جمهوری اسلامی ایران: تحلیلی برابزارهای خط مشیگذاری ملی گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 7، شماره: 19
3 ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی؛ بررسی عوامل ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 4، شماره: 10
4 بررسی راهکارهای ارتقای قابلیت پذیری سیاسی، اجتماعی، اداری و فنی خط مشی های عمومی کشور با استفاده از رویکرد خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 3
5 بررسی و تبیین نقش سرمایه روان شناختی در پیامدهای سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 2
6 پارادایم جدید: از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 27
7 پیوند هرمنوتیک انتقادی با مطالعات سازمان و مدیریت تحلیلی بر مبانی فلسفی و اسلوب اجرای آن در سازمان ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 8، شماره: 2
8 تبیین پیش آیندهای تعلق خاطر کاری با استفاده از طرح پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 5، شماره: 10
9 تبیین ثبات و تغییر خط مشی یارانه ای ایران: چهارچوب ایتلاف مدافع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
10 تبیین ثبات و تغییر خط مشی یارانه ای ایران: چهارچوب ایتلاف مدافع (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 1
11 تحلیلی بر روش شناسی فن وقایع حساس: نگاهی فلسفی، اجرایی و انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 1
12 تحلیلی بر روششناسی فن وقایع حساس: نگاهی فلسفی، اجرایی و انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 4
13 تسهیم دانش بین اعضای هیئت علمی در محیط های دانشگاهی نگاهی میان رشته ای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
14 تیوری عامه در مدیریت دولتی : پیش شرط های تدوین تیوری عامه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 10، شماره: 37
15 چارچوب موفقیت چندسطحی در پروژه های مشارکت بخش عمومی - خصوصی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی صنایع و مدیریت شریف دوره: 32، شماره: 1
16 چالش های فرهنگی مدیریت توسعه در ایران: پژوهش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 9، شماره: 29
17 چگونگی ارزشیابی کیفیت خط مشی های عمومی در ایران:پژوهشی اکتشافی مبتنی بر روش شناسی ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 2
18 دلالت های نظریه اعتباریات برای تحول در علوم انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
19 سازوکارهای ارتقای بهره وری بخش عمومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 2، شماره: 3
20 سازوکارهای ارتقای قابلیت های سازمانی در بخش دولتی (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
21 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر عملکرد ارزش محور منابع انسانی در بخش دولتیبا رویکرد تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 3
22 فهم و تبیین نفوذ بر مدیران در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 1
23 مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
24 مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 25
25 مدیریت دولتی در بستر جهانی: پرکردن شکاف های تیوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 31
26 واکاوی سازوکارهای کلیدی تقویت اعتماد عمومی به دولت:پژوهشی – ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 8
27 واکاوی موانع هماهنگی بین سازمانهای بخش عمومی ایران: پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 5، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز طیفی تصاویر ماهواره ای استر جهت بارزسازی مناطق دگرسان شده اندیس معدنی حسین آباد استان کرمان (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
2 اقتصاد دانش محور، آموزش عالی و اشتغال: تاملی بر نقش دولت و مدیریت دولتی (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
3 تحلیل عوامل موثر بر شکلگیری انتظارات شهروندان از خدمات عمومی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
4 جایگاه انتظارات در مدلهای رضایت حوزه مشتریان و شهروندان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
5 چارچوبی برای شناسایی شایستگی های خط مشی گذاران ملی (نمایندگان مجلس قانونگذاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نقش پژوهش در قانونگذاری
6 رابطه نوآوری و کارآفرینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
7 راهبردهای توسعه منابع انسانی وخلاقیت سازمانی معاونت توسعه منابع انسانی وتحول اداری وزارت جهاکشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
8 رفتار شهروندی در سازمانهای دولتی: تاملی بر مبانی و رویکردهای تئوریک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی
9 طراحی الگوی شایستگی مدیران در بخش سلامت (رویکرد استراتژی تئوری داده بنیاد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
10 معرفی الگوی موفق مدیریت راهبردی توسعه حمل و نقل و کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
11 مقایسه ارزش ها و شایستگی های مدیران دولتی و خصوصی در ایران: پژوهشی تطبیقی برمبنای پیمایش MVP (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت