آقای دکتر سید امیر سعید محمودی

دکتر سید امیر سعید محمودی

آقای دکتر سید امیر سعید محمودی

Dr. SeyedAmirsaied Mahmoodi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید امیر سعید محمودی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس پنجمین همایش آموزش معماری دانشکده معماری دانشگاه تهران، تهران آذر 1393