خانم فاطمه سادات عسگری

فاطمه سادات عسگری

خانم فاطمه سادات عسگری

Fatemehsadat Asgari

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فاطمه سادات عسگری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مدیر اجرایی پنجمین همایش آموزش معماری دانشکده معماری دانشگاه تهران، تهران آذر 1393