آقای دکتر Mario Moutinho

دکتر Mario Moutinho Chancellor of Lusofona University, Portugal

آقای دکتر Mario Moutinho

Dr. Mario Moutinho

Chancellor of Lusofona University, Portugal

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر Mario Moutinho در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل