آقای دکتر ابوالفضل شجاعی فرد

دکتر ابوالفضل شجاعی فرد دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

آقای دکتر ابوالفضل شجاعی فرد

Dr. Abolfazl Shojaie Fard

دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر ابوالفضل شجاعی فرد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله علمی جراحی