آقای دکتر سیدحسن امامی رضوی

دکتر سیدحسن امامی رضوی دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

آقای دکتر سیدحسن امامی رضوی

Dr. Seyed Hassan Emami Razavi

دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدحسن امامی رضوی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی جراحی