آقای دکتر امید بزرگ حداد

دکتر امید بزرگ حداد

آقای دکتر امید بزرگ حداد

Dr. Omid Bozorghadad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر امید بزرگ حداد در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی مدیریت پسماند و فاضلاب صنعتی، بیمارستانی و دارویی انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران با همکاری دانشکده فنی و محیط زیست دانشگاه تهران، تهران بهمن 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات زیست محیطی اجرای شبکه آبیاری بر محیط سه گانه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 93
2 ارزیابی روش برنامه ریزی ژنتیک با موقعیت ثابت ژن در تدوین قواعد و رویکردهای بهره برداری به هنگام درسامانه سه مخزنه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
3 استخراج قواعد ایستا و پویای بهره برداری مخزن توسط برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
4 الگوبندی متغیرهای کیفی آب با روش داده مبنا در رودخانه سفیدرود (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 3
5 الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبورهای عسل ((HBMO)) در حل مسائل بهینه سازی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 19، شماره: 2
6 بررسی اثرهای انتقال آب بین حوضه ای بر منابع آب ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 3، شماره: 1
7 بهره برداری بهینه از شبکه های توزیع آب شهری تحت شرایط کمبود به روش تامین نوبتی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 109
8 بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدهای چندمنظوره با کاربرد روش بهینه سازی مجموعه ذرات (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
9 بهینه سازی تخصیص اراضی و آب آبیاری مبتنی بر دیدگاه بیلان آب با استفاده از برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
10 بهینه سازی مشخصه فیزیکی تالاب پیش ساخته به کمک مدل شبیه ساز- بهینه ساز MUSIC-GA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
11 توسعه مدل شبیه سازی – بهینه سازی در حفاظت مناطق سیلگیر (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
12 طراحی چند هدفه شبکه های توزیع آب با استفاده از شاخص اطمینان پذیری فاز (FRI) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 81
13 مدل فازی شبیه سازی - بهینه سازی در تخصیص بار آلاینده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 56
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی اثرات تغییر اقلیم بر دما با استفاده از خروجی های ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
2 آشکارسازی اثرات تغییر اقلیم بر شاخصهای اقلیمی حدی با استفادهاز خروجیهای ریزمقیاس نمایی مدل LARS-WG (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
3 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوضه کارون بالا در دوره های آتی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
4 ارزیابی اثرات زیست محیطی اجرای طرح ها بر پارامترهای فیزیکی در دوره بهره برداری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
5 ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی الگوی کشت به منظور دستیابی به کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
6 ارزیابی الگوریتم جستجوی هارمونی در بهینه سازی بهره برداری مخزن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
7 ارزیابی اهمیت نحوه گسسته سازی در روش برنامه ریزی پویای تصادفی در بهره برداری از مخزن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
8 ارزیابی شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن افزایش نیاز گره ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
9 ارزیابی طراحی بهینه شبکه ایستگاههای بارانسنجی توسط اهداف مختلف با استفاده از آنتروپی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
10 ارزیابی عملکرد الگوریتم اتومات سلولی در بهینه سازی شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
11 ارزیابی عملکرد الگوریتم توسعه یافته جفت گیری زنبورهای عسل در بهره برداری بهینه از سیستم های مخزنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
12 ارزیابی عملکرد منحنی های فرمان بهره برداری از نیروگاه های برقابی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
13 ارزیابی قابلیت استفاده از انرژی باد درپمپاژ آب به وسیله توربین های بادی آب کش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
14 ارزیابی و طراحی شبکه ایستگاههای باران سنجی حوضه باتلاق گاو خونی با استفاده از تئوری آنتروپی و الگوریتم ژننیگ (دریافت مقاله) دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
15 استخراج سیاست جیره بندی سه نقطه ای در بهره برداری از مخزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
16 استخراج قواعد بهره برداری به هنگام از مخازن برق آبی با استفاده از رگرسیون بردار پشتیبان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
17 استخراج منحنی فرمان بهره برداری مخزن دز بر اساس الگوریتم PSO (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 استخراج منحنی فرمان بهرهبرداری زمان حقیقی از مخزن با استفاده از برنامهریزی ژنتیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 استخراج منحنی فرمان سد دز بر اساس سیاست جیره بندی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو در بررسی اثر تغییرات رهاسازی، بر قابلیت اطمینان سیستم مخازن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
21 بررسی تأثیر افزایش زبری لوله ها در شرایط هیدرولیکی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
22 بررسی تأثیر تغییرات آبدهی مخازن بر توزیع احتمالاتی خروجی بهینه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
23 بررسی دقت روش تشت تبخیر از سطح مخازن در مدیریت منابع آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
24 بررسی رویکردهای پیش بینی بلند مدت برای پیشبینی کمیت رودخانه با ابزار برنامه ریزی ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
25 بررسی عدم قطعیت مدلهای AOGCM-TAR و سناریوهای انتشار بر رواناب در دوره های اتی مطالعه موردی حوضه آیدوغموش اذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
26 بررسی عدمقطعیت در زمان بندی پروژه ساخت سد (مطالعه موردی سد خاکی گلال) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
27 بررسی قابلیت برنامه ریزی ژنتیک در شبیه سازی سری زمانی آبدهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان
28 بررسی مقایسه روشهای احیای آبخوان: آلودگی MTBE (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
29 بررسی میزان کارایی شبکه‎های توزیع آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت در نیاز گره‎ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
30 بررسی و مقایسه روشهای عددی و تحلیلی در پایداری پوشش فولادی تونلهای فشار در مقابل بارهای خارجی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
31 برنامه‏ریزی بهینه احیای آب زیرزمینی آلوده به هیدروکربن‏های نفتی محلول (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
32 بهبود مدل ماسکینگام غیرخطی با استفاده از یک رابطه ذخیره ترکیبی جدید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
33 بهره برداری ازم خازن درشرایط بحران کیفی مطالعه موردی سدامیرکبیر کرج (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 بهره برداری بلندمدت چندهدفه از مخزن کارون 4 با استفاده از NSGA-II (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
35 بهره برداری بهینه از شبکههای توزیع شهری در شرایط کمبود آب با رویکرد کیفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
36 بهره برداری بهینه از مخزن با استفاده از پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
37 بهره برداری بهینه بلند مدت از سدها با استفاده از تلفیق برنامه ریزی پویا و روش شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 بهره‌برداری بهینه چندمنظوره مخزن با استفاده از الگوریتم مجموعه ذرات چندهدفه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
39 بهینه سازی بهره برداری از سرریزهای دریچه دار(مطالعه موردی مخزن کرخه) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
40 بهینه سازی بهره برداری از مخازن توسط الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
41 بهینه سازی پارامترهای مدل ماسکینگام با استفاده از الگوریتم نورد شبیه سازی شده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
42 بهینه سازی تامین نوبتی در شبکه های توزیع آب با رویکرد کاهش تبعات مکانیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
43 بهینه سازی چند هدفه و شبیه سازی انتقال آب از رودخانه کرخه به کارون با تابع هدف کمی- کیفی و روش پویایی سیستم ها (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
44 بهینه سازی چندهدفه انتقال بین حوضه ی از کرخه به کارون توسط کانالهای شهید چمران و سلمان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
45 بهینه سازی چندهدفه سیستم انتقال آب از رودخانه کرخه به کارون و بررسی عدم قطعیت با روش تولید داده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی سد سازی
46 بهینه سازی طراحی سرریزهای متوالی با استفاده از الگوریتم بهینه یابی جفت گیری زنبور عسل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 بهینه سازی طراحی سرریزهای متوالی به روش الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
48 بهینه یابی تعداد لایه ها و نرونهای شبکه عصبی مصنوعی به روش الگوریتم ژنتیک در پیش بینی جریان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
49 پیش بینی جریان با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
50 پیشبینی ماهانه جریان رودخانه: رویکرد برنامهریزی ژنتیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
51 تأثیر بهرهبرداری بهینه در تأمین نیاز پایین‌دست مخازن در شرایط کمآبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
52 تأثیر عدم قطعیت ضریب زبری لولهها در کارایی شبکههای توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
53 ترمیم و تقویت ساختمانهای موجود (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
54 تعیین الگوی بهینه کشت محصولات زراعی تحت شرایط توام با مخاطره مطالعه موردی: سد قزل تپه (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
55 تعیین جریان رهاسازی به منظور رقیق سازی آلودگی ناگهانی در آب های سطحی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
56 تعیین دستورالعمل بهره برداری بهینه از مخازن سدها به روش شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه با روش کلاسیک رگرسیونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت منابع آب
57 تعیین رقوم بهینه دریچه خروجی مخزن در تخلیه آلودگی ناگهانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
58 تعیین نیاز زیست محیطی رودخانه کرخه در شرایط تغییر اقلیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
59 تلفیق الگوریتم های ژنتیک و جستجوی مستقیم در بهره برداری از مخزن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب
60 توسعه الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه چندهدفه در حل مسائل منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
61 توسعه و ارزیابی الگوریتم ALNN-GA درعملکرد مدلهای شبیه سازی بهینه سازی چند هدفه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
62 توسعه و ارزیابی مدل شبیه سازی – بهینه سازی چندهدفه EPANET-NSGAII درطراحی شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
63 حل اختلاف ذینفعان در طراحی شبکه توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
64 حل اختلافات ذینفعان در بهره‌برداری سیستم مخازن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
65 حل مدل ماسکینگام غیرخطی با استفاده از روشهای حل عددی دیفرانسیلی در روندیابی معکوس سیلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
66 رتبه‌بندی روش‌های بهره‌برداری از مخازن سدها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
67 رعایت اصول عدالت و انصاف در بهرهبرداری نوبتی از شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
68 شبیه سازی بهره‌برداری سیستم چند‌مخزنه در شرایط کم‌آبی با استفاده از روش پویایی سیستم (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
69 شبیه سازی لایه بندی حرارتی و تعیین رقوم دریچه آبگیری مخزن سد کرخه با استفاده از مدل دو بعدی CE-QUAL-W2 (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
70 طراحی بهینه سامانه های کنترل رواناب (مطالعه موردی: منطقه 6 شهرداری تهران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
71 طراحی بهینه سرریزهای پله ای با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
72 طراحی بهینه سیستم انحراف موقت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
73 طراحی بهینه شبکه های توزیع آب شهری با تکیه بر برنامه زمانی بلند مدت توسعه شبکه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
74 طراحی پویای شبکه های آبرسانی با رویکرد کاهش هزینه ها و افزایش اطمینان پذیری فشار گره ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
75 طراحی چند هدفه شبکه های توزیع آب شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
76 طراحی شبکه توزیع آب با بررسی کارآیی در مواقع شکست مرتبه اول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
77 طراحی و بهره برداری سامانه چند مخزنه و چندمنظوره با هدف برقابی (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
78 طراحی و بهره برداری همزمان ایستگاه های پمپاژ با استفاده از الگوریتم ترکیبی ژنتیک وبرنامه ریزی غیرخطی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
79 طراحی و بهرهبرداری هم زمان نیروگاه های برق آبی و تلمبه ذخیرهای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
80 طراحی و بهرهبرداری همزمان نیروگاه های تک مخزنه و سری برق آبی و مقایسه آن ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
81 طرح بهینه مسیر استقرار دیواره های حفاظت سیلاب(گوره) در حاشیه رودخانه ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک و GIS (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
82 کاربرد الگوریتم بهینه سازی مجموعه ذرات چند هدفه در بهره برداری چند منظوره از مخزن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
83 کاربرد الگوریتم فراکاوشی درزمان بندی پروژه با محدودیت منابع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
84 کاربرد الگوریتم مجموعه ذرات در بهره‌برداری بهینه چندمنظوره مخزن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
85 کاربرد الگوریتمهای فراکاوشی در بهره برداری سیستم مخازن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
86 کاربرد برنامه ریزی سازشی در بهره برداری چند هدفه از سیستم چند مخزنه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
87 کاربرد مدل حل اختلاف نش در طراحی بهینه شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
88 مدل ترکیبی برنامه ریزی پویای تصادفی-شبکه عصبی جهت بهینه سازی بهره برداری از مخازن برقابی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
89 مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی آبدهی ورودی به مخازن سدها (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
90 مدل شبیه سازی-بهینه سازی در تخصیص فازی بارآلاینده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
91 مروری بر عوامل موثر بر تغییر اقلیم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
92 مروری بر کاربرد روش های ورشکستگی در منابع آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
93 مروری بر کاربرد نظریه بازی ها در حل اختلاف های منابع آب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
94 مطالعه مروری بر کاربرد ماشین های سلولی در علوم آب و خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
95 مقایسه بین الگوریتم هی آموزشی مدل های شبکه عصبی در پیش بینی جریان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
96 مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چند متغیره در پیش بینی میزان آبدهی مخزن سد کرج (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
97 منحنی فرمان بهره برداری سیستم مخازن برق آبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
98 نگرشی نو برای ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر احتمال انتقال جریان از دیدگاه برنامه ریزان و تصمیم گیران منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران