آقای دکتر وحید تقی نژاد

دکتر وحید تقی نژاد زبان و ادبیات فارسی

آقای دکتر وحید تقی نژاد

Dr. Vahid Taghinejad

زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر وحید تقی نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستارمجله آمایش جغرافیایی فضا