آقای دکتر هادی احمدی آملی

دکتر هادی احمدی آملی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر هادی احمدی آملی

Dr. Hadi Ahmadi Amoli

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر هادی احمدی آملی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله علمی جراحی