آقای سیدمحمدرضا دیهیمی

سیدمحمدرضا دیهیمی عضو شورای اسلامی شیراز

آقای سیدمحمدرضا دیهیمی

Seyedmohammadreza Dihimi

عضو شورای اسلامی شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سیدمحمدرضا دیهیمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو شورای سیاستگذاری – راهبردی اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا) شهرداری شیراز و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، شیراز بهمن 1394