آقای دکتر محمدابراهیم بحراالعلوم

دکتر محمدابراهیم بحراالعلوم دانشگاه شیراز، مواد

آقای دکتر محمدابراهیم بحراالعلوم

Dr. Mohammadebrahim Bahrelolom

دانشگاه شیراز، مواد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدابراهیم بحراالعلوم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی آموزش مهندسی (با تکیه بر فن آوری های نوین یادگیری) دانشگاه شیراز، شیراز آبان 1394