آقای محمد جمنی

محمد جمنی استاد، موسسه TICE، تونس

آقای محمد جمنی

Mohammad Jamani

استاد، موسسه TICE، تونس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد جمنی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی دانشگاه علم و فرهنگ، تهران اردیبهشت 1395