آقای حاجی بابایی مقدم

حاجی بابایی مقدم

آقای حاجی بابایی مقدم

Haji Babaiimoghadam

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حاجی بابایی مقدم در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
مسئول تدارکات همایش ملی ترجمه و مطالعات میان رشته ای دانشگاه بیرجند، بیرجند اردیبهشت 1395