آقای نصیرالدین جاویدی

نصیرالدین جاویدی استاد دانشگاه علم و فرهنگ

آقای نصیرالدین جاویدی

Nasiredin Javidi

استاد دانشگاه علم و فرهنگ

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای نصیرالدین جاویدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه سیاستگذاری سلامت و سلامت پایدار