آقای دکتر محمد ادبی تبار

دکتر محمد ادبی تبار

آقای دکتر محمد ادبی تبار

Dr. Mohammad Adabitabar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد ادبی تبار در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته اجرایی کنفرانس کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی دانشکده فنی و حرفه ای الزهرا بابل، مازندران شهریور 1393