آقای سیدجعفر جعفری

سیدجعفر جعفری مدیریت آموزش وپرورش گله دار

آقای سیدجعفر جعفری

Seyedjafar Jafari

مدیریت آموزش وپرورش گله دار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سیدجعفر جعفری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست شورای سیاستگذاری اولین کنفرانس علمی پژوهشی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران دانشگاه پیام نور و اداره آموزش و پرورش گله دار، گله دار بهمن 1394