آقای مهندس حسین ایلدرمی

مهندس حسین ایلدرمی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی

آقای مهندس حسین ایلدرمی

Hosein Ildermi

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حسین ایلدرمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران اولین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت، مینودشت اسفند 1394
عضو کمیته علمی – هیات داوران دومین همایش ملی شهر ، زندگی ، آرامش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت، مینودشت آذر 1395