آقای دکتر علی حبیب زاده بیژنی

دکتر علی حبیب زاده بیژنی دانشگاه علوم پزشکی بابل

آقای دکتر علی حبیب زاده بیژنی

Dr. Ali Habibzadeh Bijani

دانشگاه علوم پزشکی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی حبیب زاده بیژنی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه علم سنجی کاسپین