آقای دکتر سیدرضا مهرنیا

دکتر سیدرضا مهرنیا

آقای دکتر سیدرضا مهرنیا

Dr. Seyedreza Mehrnia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیدرضا مهرنیا در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور، تهران آذر 1394

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از داده های دور سنجی با هدف بارزسازی مناطق دگرسانی در ذخایر اپی ترمال مطالعه موردی منطقه رامند در استان قزوین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
2 استفاده از روش های دورسنجی به منظور شناسائی مناطق دگرسانی در چهار گوشه 1/50000 میانه ( شمالغرب ایران ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 استفاده از روش های زمین آماری برای تحلیل خطر و مدیریت بحران زلزله در تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
4 استفاده از روش های گرانی و مغناطیسی به منظور تشخیص خطواره های ساختمانی لرزه زای مرتبط با روند آناتولی در ناحیه تبریز- پلدشت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
5 استفاده از فناوری دورسنجی برای شناسایی و تامین منابع زمین شناسی مورد نیاز صنایع سیمان دورود لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
6 بازنگری در الگوی تغییرات بافتی اندیس تکمه داش،با هدف پی جوئی، طلا در عمق رخساره های دگرسانی (استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
7 بررسی پتانسیل لرزه خیزی گسل شمال قزوین با استفاده از روشسنجش فرکتالی نشانگرهای مغناطیسی (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
8 بررسی دگرسانی های زاجکان درمنطقه طارم با استفاده از تصاویر سنجندهETM+ (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
9 بررسی رویدادهای لرزه ای گسل تبریز از دیدگاه تئوری آشوب و متغیرهای ژئوفیزیکی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
10 بررسی فلزات پایه در ناحیه چلمبر- ده بالا(جنوب غرب بوئین زهرا) باتکیه بر روشهای ژئوشیمیایی و سامانه اطلاعات مکانی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
11 بررسی نواحی امید بخش معدنی باریت با استفاده از سیستم GISدر برگه 1/100000 قزوین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
12 پهنه بندی مناطق دگرسانی جنوب ازنا (با تاکید بر منطقه دره تخت) با استفاده از کروستا (دریافت مقاله) نخستین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
13 تاملات فرکتالی در تعامل با سامانه های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: گسل های شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
14 تحلیل دینامیکی مولفه های ژئوفیزیکی در پیش بینی رویدادهای لرزه ای گسل تبریز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
15 تحلیل منحنی های فرکتالی روشی نوین در معرفی معیارهای اکتشافی مرتبط با زایش طلا در چهار گوشه 1/250000 میانه - شمالغرب ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
16 تشخیص خطوارههای ساختمانی منطقه چارک نمکین جنوب ایران - به روش تلفیق دادههای گرانی و مغناطیس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری
17 تشخیص و تفکیک رخساره های اکسیدی احیایی منطقه دچان با استفاده از روش دورسنجی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
18 تهیه نقشه پتانسیل معدنی طلای اپی ترمال در منطقه طارم غربی با استفاده از منطق فازی در محیط GIS (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 شناسایی و بررسی سازش باکتریهای خانواده باسیل درزونهای کانی سازی مس سرچشمه با استفاده ازتکنیکهای GIS (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
20 کاربرد تصاویر ماهواره ای ETM در تشخیص رخساره های رسوبی و محتوای کانیایی آبرفت های خررود (استان قزوین) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
21 کاربرد داده های ژئوفیزیک هوایی برای تشخیص خطواره های لرزه زای منسوب به گسل شمال قزوین (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
22 کاربرد روش های دورسنجی در شناسایی و پهنه بندی مناطق دگرسانی آتشفشان دماوند (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
23 کاربرد روش های فرکتالی در پیش بینی رویدادهای لرزه ای متاثر از روند آناتولی (مطالعه موردی: گسل تبریز در استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه
24 کاربرد سنجش از دور در شناسایی رخساره های کانیایی منطقه ابهر (استان زنجان) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
25 کاربردتصاویرماهوارهای (etm ) درتشخیص رخساره های رسوبی-ومحتوای کانیایی رودخانه آوج ( استان قزوین) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
26 مدیریت بحرانهای اجتماعی ناشی از اریبی خطر وقوع زلزله به روش زمین آماری مطالعه موردی زلزلههای آذرماه 1393 در جنوب شرقی استان تهران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
27 مطالعه اندیس طلای آرموداغ ، با هدف پیش بینی مناطق امیدبخش در عمق رخساره های دگرسانی ( شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 مطالعه پتانسیل ذخیره رخداد معدنی مس وآهن معدن دیان (جنوب شهر دامغان) (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
29 یافته های ایزوتوپی و بررسی های میکروترمومتری سیالات درگیر در نمونه های بدست آمده از اندیس طلادار تکمه داش ( آذربایجان شرقی ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران