آقای دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی

دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی نایب رییس هیات مدیره و دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

آقای دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی

Dr. Seyyed Mohsen Tabatabaei

نایب رییس هیات مدیره و دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید محسن طباطبایی مزدآبادی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس همایش بین المللی اقتصاد شهری انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، تهران اردیبهشت 1395

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجرای بهینه آموزش های الکترونیکی و تأثیر آن بر عملکرد اقتصادی مدیران شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 4
2 ارائه الگوی اجرایی خودارزیابی در سازمان های بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 2
3 ارزیابی اثربخشی دوره های تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران براساس مدل پاتریک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 13
4 الزامات توسعه کیفی آموزش های کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 12
5 The interaction of the performance factors in ACHIEVE model: A study in Iran (دریافت مقاله) مجله بین المللی رهبری سازمانی دوره: 4، شماره: 2
6 تأثیر سطوح ارزیابی بر بهبود کیفیت دوره های آموزشی شهرداری تهران با رویکرد ارتقای عملکرد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 5
7 تبیین نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تغییر کارکنان بانک شهر (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 9
8 تحلیل شکاف و نیازسنجی مهارت های عمومی و تخصصی کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 8
9 تدوین مدل خودارزیابی به منظور افزایش رضایت مشتری (مورد مطالعه: سازمان های خدمات شهری) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 1، شماره: 1
10 جایگاه آموزش در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 3، شماره: 10
11 میزان به کارگیری تئوری نقش های مدیریتی مینتزبرگ در بین مدیران بانک شهر با رویکرد توسعه بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 6